Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERIN YURTDIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

İşbu Açık Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan ve sitemizde bulunan Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine yönelik veri sahibinin açık rızasının alınmasına ilişkin hazırlanmıştır. Olla Oğuzhan SARI Şirketi (“OLLA”) tarafından aydınlatma metninde belirtilen verilerin yurtdışında bulunan sunucu ve veri tabanlarında tutulması sebebiyle yurtdışına aktarılması için açık rızanız gerekmektedir. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması tamamen özgür iradenize bağlı olup, rıza verilmemesi halinde web sitesinin ve akıllı kartvizitin bazı fonksiyonları görevini yerine getiremeyecektir.

Açık rıza verdikten sonra işbu rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Bu husustaki taleplerinizi her zaman Aydınlatma Metninde yer alan iletişim kanalları ile bildirebilirsiniz. Ancak bunu yaptığınız takdirde, web sayfamız ve satışı yapılan akıllı kartvizit ile sunulan hizmetlerden faydalanamayabileceğinizi ve tarafınıza herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını önemle belirtmek isteriz.

Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerimin OLLA’nın hizmet sunucularının ve veri tabanının yurtdışında yer alması sebebiyle OLLA’nın yurtdışında bulunan iş ortakları ve sunucu sağlayıcılarına aktarılmasına rıza gösteriyorum.

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca OLLA tarafından Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi kabul ederim.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İçindekiler

1.Tanımlar

2.Amaç

3.Kapsam ve Değişiklikler

4.Kişisel verilerin işlenmesinde uygulanacak ilkeler

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk

Amaca özel kısıtlama

Şeffaflık ve aydınlatma

Kişisel Veri azaltma ve veri ekonomisi

Kişisel verilerin silinmesi

Doğruluk ve veri güncelliği

Gizlilik ve veri güvenliği

5.Kişisel Veri işleme amaçları

Müşteri ve iş ortaklarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prensipler

Sözleşmesel ilişki için veri işleme

Reklam amaçlı veri işleme

Yasal yükümlülüklerimiz veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri

Kişisel Verilerin işlenmesinde meşru menfaat ilkesi

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıya işlenen veriler

Kullanıcı bilgileri ve internet

Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prensipler

Kanunda açıkça öngörülen ve yasal yükümlülükler sebebiyle yapılan veri işlemleri

Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler

Telekomünikasyon ve internet

Kişisel Verilerin Aktarılması Prensipleri

Veri Sahibinin Hakları

Gizlilik

Güvenlik

Kontrol ve Denetimler

Veri ihlalleri yönetimi

Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

 

1. TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

Özel Nitelikte Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Kişisel Verinin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde dilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Politika

OLLA OĞUZHAN SARI (kısaca "OLLA” olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’dır

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

2. AMAÇ

Bu Politika; OLLA OĞUZHAN SARI’nın (“OLLA”) 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlularına getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanmasında benimsenecek temel ilkeler ve uygulama prensiplerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

3. KAPSAM VE DEĞİŞİKLER

KVKK’ya uygun olarak hazırlanan bu Politika mevcut ve potansiyel müşteri ve çalışanlarımız ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü şahısların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. OLLA’nın KVKK ve ilgili yönetmelikte yapılacak değişikler doğrultusunda, Protokol’de değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER

OLLA, kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Faaliyette Bulunma

OLLA veri sahiplerinin haklarının korunması için kişisel verileri hukuka uygun ve adil bir şekilde toplayarak, işleyecektir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde orantılılık ve gereklilik ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır.

Amaca Özel Kısıtlama

Kişisel veri yalnızca verilerin toplanmasından önce tanımlanmış amaçlar için işlenebilir. Amaca ilave değişimler yalnızca sınırlı ölçüde ve gerekçelendirmeyle mümkündür.

Şeffaflık ve Aydınlatma

Veri sahipleri, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi öncesinde detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Verilerin toplanması öncesinde hak sahipleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Kişisel verilerin işlenme amacı

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verisi işlenen kişinin KVKK madde 11 uyarınca hakları.

Veri Ekonomisi

Kişisel verinin işlenmesinden önce, amaca ulaşmak için işlemin gerekli olup olmadığı ve hangi kapsamda gerekli olduğu belirlenmelidir. Amacın kabul edilebilir ve orantılı olduğu durumda anonim ya da istatistiki veri kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

İlgili kanunlarda kayıt saklama yükümlülükleri ve ispat için gerekli kayıt tutma işlemleri için öngörülen sürelerin sona ermesinden sonra artık gerekli olmayan kişisel veri silinmekte veya yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Doğruluk ve Veri Güncelliği

Kişisel verilerin doğru, tam ve biliniyor olması halinde güncel olması zorunludur. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi sağlanmalıdır.

Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veri gizli bilgi olarak saklanmalı ve muhafaza edilmelidir. Kişisel Veriler yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi Aydınlatma Metni ve aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde gerçekleştirilecektir.

Müşteri Ve İş Ortakları Verisi

Sözleşmesel ilişki için veri işleme: Mevcut ve potansiyel müşteri ve iş ortaklarına (iş ortağının tüzel kişi olması halinde iş ortağı yetkilisine) ait kişisel veri ayrıca onay alınmadan bir sözleşmenin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için işlenebilir. Sözleşme öncesinde sözleşmeye başlama aşamasında kişisel veriler; teklif hazırlamak, satın alma formu hazırlamak ya da veri sahibinin sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde veri sahipleriyle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.

Reklam amaçlı veri işleme: Kişisel veriler reklam ya da pazar ve kamuoyu araştırmaları için ancak bu bilgilerin toplanma amacının söz konusu amaçlara uygun olması durumunda işlenmektedir. Veri sahibi bilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı hususunda bilgilendirilmektedir. Veri sahipleri reklam amaçlı kullanılacağı bildirilen verilerini vermekten veya bunların işlenmesine muvafakat etmekten imtina edebilirler. Reklam amaçlı işlenen veriler için veri sahibinin açık rızasının alınması gereklidir. Veri sorumlusu, veri sahibinin bu yöndeki açık rızasını posta, elektronik posta veya telefon aracılığı ile edinebilecektir. Veri sahibinin açık rızası olmaksızın, kişisel verilerin reklam amacıyla kullanılması engellenmektedir.

Yasal yükümlülüklerimiz veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri: Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Kişisel Verilerin işlenmesinde meşru menfaat ilkesi: Kişisel veriler, OLLA’nın meşru bir menfaati için gerekli olduğunda da ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Meşru menfaatler genellikle yasal menfaatlerdir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi: Özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ve KVKK hükümleri çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, açık rızası, açık rızanın bulunmaması halinde ise KVKK’da öngörülen istisnalar kapsamında işlenmektedir. Kişilerin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise açık rızanın bulunmadığı hallerde ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler: Otomatik sistemler vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin kişisel veri sahibini olumsuz anlamda etkileyen iş ve işlemelerde kullanılmasını haklı ve hukuka uygun hale getirmeyecektir. Kişisel veri sahibi işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir. Kişisel veri sahibinin talebi doğrultusunda OLLA tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına gayret gösterilecektir.

Kullanıcı bilgileri ve internet: Internet sitesi veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda kişisel veri sahibi kullanıcılar, siteye kaydettikleri bilgilerin kullanımı, gizlilik bildirimi, çerezler hakkında bilgilendirilmelidir. Gizlilik bildirimi ve çerez bilgileri, ilgili kişi için kolay tanımlanabilecek, doğrudan erişilebilecek ve sürekli uygun olacak şekilde bütünleştirilmektedir.

Çalışanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Prensipler

İş sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sonlandırılmasına kadar geçen süreçte çalışanlara ait kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi zorunludur. Bunlar için çalışanların ayrıca açık rızaları alınmayabilir. Potansiyel çalışan adaylarının da kişisel verileri iş başvurularında işlenmektedir. Adayın iş başvurusunun reddi halinde, başvuru sırasında elde edilen kişisel verileri sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte, bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Çalışanlara ilişkin kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki prensipler göz önünde bulundurulmalıdır.

Kanunda açıkça öngörülen ve yasal yükümlülükler sebebiyle yapılan veri işlemleri: Çalışana ait kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.

Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi: Çalışanlara ait kişisel veriler, OLLA’nın meşru bir menfaatinin bulunduğu hallerde ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. Meşru menfaatler genellikle yasal ya da ekonomik nitelikte menfaatlerdir. Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir. Çalışanlara ait verilerin OLLA’nın meşru menfaatine dayanılarak işlenmesi halinde bu işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmeli, meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği kontrol edilmelidir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi: Özel nitelikli kişisel veriler sadece belli koşullar altında işlenmektedir. Irk ve etnik köken, siyasi düşünce, din, felsefi inanç, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veri olarak tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel veriler ancak çalışanın açık rızası olması halinde ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir. Aşağıdaki haller bu hükmün istisnasını oluşturmakta olup, belirtilen hallerde çalışanın açık rızası bulunmasa da özel nitelikli kişisel veriler işlenebilecektir.

Çalışanın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Çalışanın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler: Çalışanlara ait kişisel veriler, iş ilişkisinin bir parçası olarak, münhasıran otomatik sitemler vasıtasıyla işleniyor ise, çalışan, bu veriler kullanılarak kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına veya ortaya çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir.

Telekomünikasyon ve internet: Telefon donanımları, e-posta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte intranet ve internet, OLLA tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar, çalışma araçları ve OLLA kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve OLLA iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Telefon ve e-posta iletişimi veya intranet ve internet kullanımı ile ilgili genel denetleme olmamaktadır. BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için OLLA ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, e-posta adreslerinin, intranetin/ internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.

Erişim Yasağı: OLLA yasal yükümlülükler, meşru menfaatleri ve çalışanlarının açık rızaları ile topladığı kişisel verileri, bunların toplanma amaçları ile uygun olarak işlemekte, korumakta ve muhafaza etmekte azami gayreti göstermekte, kişisel verileri yalnızca ilgili çalışanları ile paylaşmaktadır. Çalışanların görev tanımları kapsamında yerine getirdikleri işler ve OLLA’nın açık yazılı yetkilendirmesi olmadığı hallerde erişim izni veya gereği olmayan kişisel veriler ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri her türlü iş ve işlem ile ilgili olarak ilgili çalışanın şahsi sorumluluğuna gidilecek bu nedenle yasal tedbirler alınacaktır. Bu nedenle çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması konularında düzenli eğitim almaları sağlanmalı, çalışanların güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye girecek disiplin süreci oluşturulmalıdır.

6.  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin OLLA dışındaki bir üçüncü kişiye aktarılması Aydınlatma Metni’nde yer alan ve aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçekleştirilecektir. Buna göre OLLA kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak OLLA iş ortaklarına,

OLLA’nın tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerine,

OLLA iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak OLLA iştiraklerine,

KVKK hükümlerine uygun OLLA’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak OLLA hissedarlarına,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

OLLA tarafından işlenen kişisel verileriniz Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülke ve bölgelere ise kişisel veriler ancak, veri sahibinin onay verdiği durumda veya Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda aktarılabilecektir. OLLA, kişisel verilerinizin işlenmesinde bulut depolama hizmeti de kullanabilir.

7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahipleri:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hak ve yetkilerine haiz olup, bu yöndeki bir talebin OLLA’ya ulaşması halinde, OLLA süresi içinde gelen talebi yanıtlamalıdır. Bu nedenle OLLA yukarıda belirtilen hakların kullanımı ve gelen taleplerin değerlendirilme biçimi hakkında da veri sahiplerine gerekli bilgileri temin edecektir. Kişisel veri sahiplerine KVKK’da tanınan yukarıdaki hakların istisnaları aşağıda sıralanmış olup, bu hallerde OLLA’nın veri sahiplerinden gelen talepleri cevaplama yükümlülüğü bulunmamaktadır:

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla göreve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK gereğince aşağıdaki hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını www.OLLA.com uzantılı internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurduktan sonra imzalamak ve aslını İsmet Paşa Mh. Çağatay Sk. No: 43/A Merkez/YALOVA adresine kimlik fotokopileri ile birlikte elden veya iadeli taahhütlü mektupla OLLA’ya iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi adına yapacağı başvurularda, hak sahibi kişi tarafından usulüne uygun olarak verilmiş bir vekaletnameye sahip olması gerekmektedir. OLLA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. OLLA, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

8. GİZLİLİK

Kişisel veriler gizliliğe tabidir. Çalışanların verileri izinsiz olarak toplaması, işlemesi ya da kullanması yasaktır. Yetkisiz kullanım, çalışanların meşru görevleri dışında gerçekleştirdikleri yetkisiz veri işlemesidir. Bil prensibi geçerlidir: Çalışanlar kişisel verilere sadece söz konusu görevin kapsamı ve mahiyetine uygun olması halinde erişebilirler. Çalışanların kişisel verileri özel ya da ticari amaçlar için kullanması, yetkisiz kişilere dağıtması ya da başka bir şekilde erişilebilir kılması yasaklanmıştır. Yöneticiler çalışanlarını iş ilişkisinin başladığı sırada veri koruma ile ilgili yükümlülükler hakkında bilgilendirmelidir. Bu yükümlülük, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra da devam eder.

9. GÜVENLİK

OLLA işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasnı sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu husus, veri işlemenin elektronik yolla veya yazılı olarak yapılmasından bağımsız olarak geçerlidir. Özellikle yeni BT sistemlerine geçişte veri işlemenin yeni metotlarına başlamadan önce, kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel önlemler tanımlanmaktadır ve uygulanmaktadır. Bu önlemler son gelişmelere, işlemin risklerine ve bilgi sınıflandırması süreci ile belirlenen, verinin koruma ihtiyacına dayandırılmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknik ve organizasyonel önlemler, şirket bilgi güvenliği yönetiminin bir parçasıdır ve teknik gelişmelere ve organizasyonel değişikliklere sürekli olarak uyarlanmaktadır.

10. KONTROL VE DENETİMLER

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ve KVKK’ya uygunluk, düzenli veri koruma denetimleri ve diğer kontrollerle sağlanmaktadır.

11. VERİ İHLALLERİ YÖNETİMİ

OLLA, bu Politika ve KVKK hükümlerine aykırı olarak ele geçirilen kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini ivedilikle yerine getirecek ve bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirecektir. Bu amaçla kişisel veri sahiplerinin, kişisel verilerine ilişkin talep ve şikayetlerini kendisine en efektif ve kısa süre içinde iletilmesini sağlayan sistem ve başvuru yöntemlerinin oluşturulması OLLA’nın sorumluluğundadır. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

12. VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYDOLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

OLLA, veri sorumluları siciline kayıt yükümlüsü haline gelmesi halinde, yükümlülük altına girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde KVKK’da sayılan başvuru bilgi ve belgelerini sunarak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olacaktır.

AYDINLATMA METNİ

KVKK Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Olla Oğuzhan SARI Şirketi (“OLLA”) OLARAK SİZ DEĞERLİ KULLANICILARIMIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİN GİZLİLİĞİNE VE KORUNMASINA ÖNEM VERMEKTEYİZ O SEBEPLE SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

Kişisel Verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması konusunda son derece kararlı ve duyarlıyız. İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni topladığımız Kişisel Verilerin neler olduğuna, bunları hangi amaçla kullandığımıza ve nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri ihtiva eder.

Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.

Olla Oğuzhan SARI Şirketi (“OLLA”) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca işbu aydınlatma metnini siz değerli kullanıcılarımıza bildiririz. Kişisel verileriniz, Olla Oğuzhan SARI Şirketi (“OLLA”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, mobil uygulamaya kayıt esnasında toplanmaktadır. Kişisel verileriniz taahhüt edilen hizmetin ifası ve sözleşmenin kurulması amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.

Şirket olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri (“Kullanıcı”, “Siz”) kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda perakende hizmetinin yürütülmesi amacıyla Olla Oğuzhan SARI Şirketi (“OLLA”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nin son güncellenme tarihi Yürürlük Tarihi’dir.

2. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, içerik aksini gerektirmedikçe, aşağıda listelenen kelime ve ifadeler aşağıda belirtilen anlamı taşıyacaktır:

“Yürürlük Tarihi” 08.11.2021’dir.

“Veri abanı” müşterilerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.

 “WEB Sitesi” BiVizit tarafından yönetilen WEB Sitesini ifade eder.

“Müşteri Hizmetleri” hattı numaralarımız web sitemizde yer alan numaralardır.

“Bağlı Ortaklıklar” Olla Oğuzhan SARI Şirketi faaliyet gösteren Perakende Satış ve Hizmet sunan tüm perakende ve üretim bölümleri ifade eder.

“Mağazalar” BiVizit tarafından (online veya offline) idare edilen mağazaları ifade eder.

“İş ortakları” Perakende Satış ve Hizmet işini yürüten bünyesindeki şirketleri ifade eder.

“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

“Kişisel veri” KVKK kapsamında düzenlenen veri kapsamını ifade eder.

“Web sitesi” https://BiVizit.com adresinden hizmet vermektedir.

“Kayıtlı Müşteri” Web sitemizde kayıtlı hesabı olan müşteriyi ifade eder.

“Perakende Satış ve Hizmet” aşağıdakilerden herhangi biri ile ilgili olarak malların satışını veya hizmeti (fiziksel veya çevrimiçi kanallar aracılığıyla) ifade eder: kartvizit, elektronik eşya, giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb.

3. Kişisel Veri: Neyi Neden İşliyoruz?

Kayıtlı Müşterimiz olabilmeniz, ürün ve hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt sırasında gerekli Kişisel Verileri sağlamanız gerekmektedir. Sizin için ilgi çekici olabileceğini düşündüğümüz, size özel olarak hazırlanan hizmet ve ürünlerden faydalanabilmeniz için başka bazı bilgilere de ihtiyacımız olabilir. Toplayabileceğimiz Kişisel Veriler adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, yaşınızı, alışveriş alışkanlıklarınızı ve hobilerinizi içerebilir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Veritabanında yer alan Kişisel Verilerinizi her durumda KVKK kapsamında ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda toplama, saklama, işleme ve/veya işleme hakkına sahip olacağız. Tam ve doğru Kişisel Veri saplama konusunda istekli değilseniz, ürün ve hizmetlerimizi size sağlayamayabilir veya sunmaya devam edemeyebiliriz.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bize sağladığınız ve web sitemizin kullanımı ile alakalı ve gerekli Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Müşteri Kaydı başvurunuzun yapılması.

Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması.

Web sitesi yönetimi, idaresi ve bakımı yapılması.

Siparişlerinizin tamamlanması, ödeme durumu ve detaylarınızın doğrulanması;

BiVizit kartı işlemleri ve buna ilişkin bildirimlerin yapılması.

Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetlerinin bilgilendirilmesi.

Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetlerinin yapılması ve sizlerin tüm bu imkanlardan faydalanabilmesi.

BiVizit markamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek hizmetinize sunulabilmesi, bunlarla ilgili talep ve şikayetlerin takibi.

Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel değerlendirmeler (verimlilik, yerindelik analizleri dahil) yapılması, pazar araştırmaları çalışmalarının yapılması.

Kullanıcıların Platformlar içindeki aksiyonları (hangi sayfalarda dolaştıkları): Platformları daha user-friendly hale getirmek için Platform içi hareketleri incelemek için.

Satın alınan hizmetin ödenmesi için ilgili üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Kullanıcı ilişkileri yönetimi, kullanıcı memnuniyeti anketleri faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yapılması ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi,

Kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması.

Sizlerin ve kişisel verilerinizin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması.

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, hukuki uyum süreci.

5. Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşıldığı

Rızanız olması durumunda veya itiraz etmemeniz halinde Kişisel Verilerinizi aşağıda listelenen şirketlerden tarafından sunulan promosyon ve tekliflerin sizlere (posta, e-posta, telefon, SMS veya başka iletişim araçları ile) iletilmesi için kullanılacaktır;

Şirket, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilerle paylaşır:

Olla Oğuzhan SARI Şirketi (“OLLA”) , iş Ortaklarımız ve/veya Bağlı Ortaklıklarımız.

Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetleri, finansal, diğer şirketler.

Platform’a kaydolurken verilen yanıtlar: içerik geliştiricilerimiz ile paylaşıyoruz.

Kullanıcıların uygulama içindeki aksiyonları: bilişim birimimiz ile paylaşıyoruz.

Kullanıcıların websitesindeki aksiyonları: bilişim birimimiz ile paylaşıyoruz.

Şirket, kişisel verilerinizi; Şirket’in kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla sizin izniniz olmadan (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Yeniden yapılanma, satış veya birleşme durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz.

Şirketin serverları yurtiçinde veya yurtdışında sunucu hizmet sağlayıcı şirketler bünyesinde dünyanın herhangi bir yerinde bulunmakta olup yukarıda sayılan verileriniz yurt dışında bulunan serverlarımıza aktarılmakta ve buralarda işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metninde sayılan durumlarla sınırlı olmak üzere, Şirket tarafından kişisel verilerinizin KVKK’da yer alan şartlar uyarınca yurt dışına aktarılabileceğine de açık rıza göstermektesiniz.

Toplanan kişisel verileriniz; 5. Maddede detayları verilen ve  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilen hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup Şirketleri’ne, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Anonim Veriler ve Verilerin İmhası

Şirket, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Şirket, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Şirket, Siz’in tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az on yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Şirket tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmek suretiyle imha etmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

Kullanıcılar, --- tarafından sunulan hizmetin etkinleştirilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verilerinin, Şirket’in yurtiçinde ve yurtdışında bulunan sunucularına aktarılarak, şirket tarafından işlenmesine Açık Rıza Beyanı’nın işaretlenerek onaylanması suretiyle kullanıcı sözleşmesine, kullanıcı sözleşmesi altında düzenlenen gizlilik politikasına, kişisel veri işleme-saklama-imha politikalarına açıkça ve özgür iradeleri ile rıza gösterdiklerini kabul ederler.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma kurulunca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım suretiyle veya Müşteri Hizmetleri kanalıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu iletebileceğiniz kanallar usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi; www.BiVizit.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini İsmet Paşa Mh. Çağatay Sk. No: 43/A Merkez /YALOVA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

8. Kişisel Verilerinizin Korunması

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi kanuna aykırı yok etme, kaybetme, değiştirme, ifşa ve işlemelerden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri BiVizit markası olarak almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Websitemizde üçüncü kişilere ait websitelerine ilişkin bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere ait bu websitelerini ve websitelerinde yer alan hiçbir içeriğin kontrolümüzde olmadığını belirtmek isteriz. Tedbirli olmalı ve ziyaret ettiğiniz sitelerin de gizlilik ve aydınlatma metinlerini kontrol etmenizi rica ederiz.

9. Diğer Hükümler

İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.

İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.

İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni’ni Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

İşbu Aydınlatma Metni 08.11.2021 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenerek uygulama ve şirket internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.